Charakterystyka regulacyjna silnika prądu stałego

Pobierz

2 SILNIK ELEKTRYCZNY JEST MASZYNĄ, KTÓRA ZAMIENIA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA ENERGIĘ MECHANICZNĄ.. Napięcia na zaciskach twornika jest jednocześnie napięciem wzbudzenia, stądCharakterystyka silników prądu stałego Przykładów zastosowania silnika elektrycznego możemy odnaleźć wiele.. Ogólnie rzecz biorąc, są trzy krzywe charakterystyczneuznane za ważne dla silników prądu stałego, które są: (i) Moment obrotowy a prąd twornika, (ii) Prędkość względem prądu twornika i (iii) Prędkość w funkcji momentu.. Regulacja prędkości silnika szeregowego odbywa się (zgodnie ze wzorem (4)) poprzez: - zmianę napięcia zasilającego Us (w okresie rozruchu) - regulacja rezystorowa lubCharakterystyka własności ruchowych maszyn prądu stałego.. 2 ew t d M k R R k (1.7) Z zależności (1.4) i (1.6) wynika, że równania charakterystyki elektromechanicz-1 SILNIKI PRĄDU STAŁEGO.. Jako maszyna elektryczna prądu stałego może pracować zamiennie jako silnik lub prądnica.. Silniki obcowzbudne ze względu na identyczne właściwości z silnikami wzbudzanymi magnesami trwałymi rozpatruje się je łącznie.Rys.3.. 15 Charakterystyka mechaniczna silnika bocznikowego dla różnych wartości napięcia twornika.. 3 BUDOWA I DZIAŁANIE SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Moment obrotowy silnika powstaje na skutek oddziaływania dwóch pól magnetycznych od stojana i wirnika..

Zadanie 9.Charakterystyka silników prądu stałego.

W tym drugim przypadku wirnik napędzany jest energią mechaniczną dostarczona z zewnątrz, a na zaciskach uzwojenia twornika odbierana jest wytworzona energia elektryczna.. Podstawowe badania eksploatacyjne to charakterystyki obciążenia i regulacyjne, a także w przypadku silnika próby rozruchowe.. Stąd prędkość obrotowa silnika wyraża się zależnością: Bocznikowy i szeregowy silnik prądu stałego Moment M na wale silnikaCelem ćwiczenia jest poznanie budowy, zasady działania maszyn prądu stałego, charakterystyk przy pracy prądnicowej i silnikowej oraz ich wyznaczenie poprzez pomiary w stanie biegu jałowego i obciążenia.. Teraz postać silnika prądu stałego można zobaczyć na wszelkiego rodzaju maszynach, przemyśle .Ze względu na nieliniowość obwodu magnetycznego charakterystyka regulacyjna silnika, to jest zależność prędkości obrotowej od prądu wzbudzenia, przy stałym momencie obciążenia i stałej wartości napięcia twornika, jest również nieliniowa.Charakterystyka regulacyjna silnika prądu stałego.. Pole magnetyczne stojana może pochodzić od magnesu trwałego, lub cewki zasilanej napięciem stałym.8.3..

2.Wyznaczanie charakterystyki regulacyjnej silnika prądu stałego Strona: 2 Rys.1.

Charakterystyka regulacyjna prądnicy 3.. Rozróżnia się sterowanie: • ciągłe (regulacja napięcia twornika lub/i wzbudzenia) Charakterystyki mechaniczne przy sterowaniu od strony twornikaPodstawow ą charakterystyk ą robocz ą silników pr ądu stałego jest charakterystyka mechaniczna ω = f(M); istotne znaczenie maj ą te ż zale żno ści ω = f(Ia) i M = f(Ia).. witka, musze nauczyc sie na koło o silniku bezszczotkowym BLDC prądu stałego, dokladnie chodzi o jego charakterystyki, budowe i działanie i metody regulacji prędkości i momentu, byłbym wdzięczny za wszelką pomoc, moze ma ktos jakies stare sprawozdania, opracowania; pozdrawiamPomiary maszyn prądu stałego oraz lokalizacja i usuwanie uszkodzeń Pomiary maszyn prądu stałego obejmują: 1. oznaczenie zacisków maszyny, 2. wyznaczenie strefy neutralnej, 3. próbę biegu jałowego, 4. próbę zwarcia, 5. próbę nagrzewania, 6. próbę obciążenia prądnicy, 7. próbę obciążenia silnika, 8. wyznaczenie sprawności,Badanie maszyn prądu stałego 2.2..

(Us=const) w funkcji prądu silnika Is.

3 Charakterystyki regulacyjne silnika szeregowego: Ms= Mo=moment obrotowy, n - prędkość obrotowa, η - sprawność silnika.. z pakietu blach a nie z litego materiału - tym bardziej można zasilić prądem stałym.Badanie silnika prądu stałego zasilanego z różnych źródeł.. Silnik prądu stałego jest mechaniczną koniecznością zmiany prędkości i momentu wyjściowego.. Prąd stały umożliwia pracę urządzeniom właściwie bez przerwy.. Niewielu jednak wie jak właściwie działają silniki prądu stałego i czym różnią się od pozostałych dostępnych na rynku.. Silnik.. wyznaczyć charakterystyki mechaniczne i regulacyjne przy zasilaniu silnika prądu stałego z: Ø mostka Graetza, Ø pojedynczej diody, Ø układu 6-pulsowego, Ø źródła stabilizowanego.. Analitycznie, w postaci uproszczonej, uzyskuje si ę te zale żno ści na podstawie wzorów (2.196), (2.197) i równania obwodu twornikastyki mechanicznej silnika obcowzbudnego prądu stałego 2 e 0 M e, e w t d e w t e M k M k R R k U M (1.6) w którym: k M - współczynnik nachylenia charakterystyki mechanicznej silnika .. Od typowych silników pr.. Uproszczone schematy połączeń silników prądu stałego: a) silnik bocznikowy, b) silnik bocznikowo-szeregowy, silnik szeregowy.. Właściwości ruchowe prądnicy najczęściej określa się za pomocą charakterystyk, podających związki między wymienionymi wielkościami..

Silniki prądu stałego składają się z dwóch złączy.

Mogą one być silnikami szczotkowymi oraz bezszczotkowymi.Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi właści- wościami ruchomymi, przy czym szczególnie korzystne są: duży zakres regulacji prędkości obrotowej i duży momentSilniki wykonawcze prądu stałego wykonuje się ze wzbudzeniem elektromagnetycznym oraz przy mniejszych mocach o wzbudzeniu magnetoelektrycznym (magnesy trwałe).. Ze względu na niewielką zmienność prędkości silnik w napędowych można uznać, że prądnice pracują przy praktycznie stałej .Działanie silnika BLDC bezszczotk.. Moment obrotowy silnika: n P T s s ⋅ = π 30 (3) Prądnicę hamowniczą należy uprzednio wyce-chować tzn. wyznaczyć charakterystykę strat jałowych P 0H oraz napięcia indukowanego U iHRys.. Wirtualny przyrząd pomiarowy do wyznaczania charakterystyki regulacyjnej silnika prądu stałego.. Ćwiczenie 5.. Silniki prądu stałego charakteryzują się dobrymi własnościami ruchowymi, przy czym szczególnie korzystne są duże zakresy regulacji prędkości obrotowej i duży moment rozruchowy.Rys.. Oględziny.. Budowa silnika prądu stałegoSilniki komutatorowe prądu przemiennego są nazywane silnikami uniwersalnymi ze względu na to, że możnaje zasilać prądem zmiennym i stałym.. Schemat blokowy układu do wyznaczania mocy i momentu obrotowego silnika prądu stałego P0H - straty jałowe prądnicy wyznaczone z charakterystyki P 0H = f(n).. obrotowej silnika należy zwiększać napijcie zasilające uzwojenie wzbudzenia aż do uzyskania naSilnik elektryczny obcowzbudny - silnik elektryczny prądu stałego, w którym uzwojenie wzbudzające jest zasilane z oddzielnego źródła napięcia (innego niż uzwojenie twornika).. Wiadomości ogólne 7.1.1 Silnik bocznikowy i obcowzbudny 7.1.1.1 Charakterystyka zewnętrzna n=f(I tTemat: Charakterystyka mechaniczna silnika bocznikowego pr ądu stałego Charakterystyk ą mechaniczn ą silnika bocznikowego nazywamy zale Ŝno ść pr ędko ści obrotowej od momentu obci ąŜenia.Podstawowa wiedza na temat silników prądu stałego Gdy maszyna pracuje jako silnik, po przyłożeniu napięcia U do jej zacisków, przez twornik płynie prąd I gdzie R - całkowita oporność obwodu twornika.. Większość silników prądu stałego to silniki komutatorowe, to znaczy takie, w .Charakterystyki silników prądu stałego Właściwości ruchowe silników prądu stałego można przedstawić za pomocą: - charakterystyk mechanicznych silnika prądu stałego n= f(I) lub n = f(M) przy U = const i R f = const oraz - charakterystyk momentu silnika prądu stałego M= f(I) przy U = const i R f = constCharakterystykę tę można skonstruować na podstawie charakterystyki biegu jałowego i trójkąta charakterystycznego (rysunek nr 4).. Badanie maszyn prądu stałego Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami i podstawo-wymi charakterystykami bocznikowych, obcowzbudnych i szeregowych maszyn prądu stałego.. Silnik bocznikowy prądu stałego (Rys. 14) zachowuje się podobnie do maszyny obcowzbudnej jedynie przy stałej wartości napięcia twornika.. Silnik prądu stałego jest ważną częścią mechanicznego układu przeniesienia napędu.. Celem modułu jest zapoznanie się z przebiegiem charakterystyki regulacyjnej silnika prądu stałego.. i jego ch-ki regulacyjne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt