Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej denaturat

Pobierz

Ciecz słabo toksyczna podlegająca w znacznym stopniu1.. Adres: 11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA Telefon:: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76 Nr NIP: 739-31-35-403 1.. Jawna U. Wawrzyniak, U. IDENTYFIKACJA PREPARATU1.3.. Podlega procesowi parowania z powierzchni wody.. Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkownikówSubstancje lub mieszaniny muszą posiadać Karty Charakterystyki, które informują o ryzyku związanym z ich stosowaniem.. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu: Denaturat biały bezzapachowy Nr katalogowy: 757650010 Typ produktu: ciecz 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane1.. Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r Data sporządzenia Data aktualizacji 11.02.2004 r grudzień2016 r. W kontakcie z oczami Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przy szeroko odchylonej powiece przez min 10 minut.. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa Nazwa Handlowa: ROZCIEŃCZALNIK NITRO Producent: —OFOfl Sp.. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny1 Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* Strona: 1/7 1.. IDENTYFIKACJA PREPARATU.. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta 1/7 Nazwa handlowa: Steridial S Przeznaczenie: Preparat dezynfekujący dla placówek służby zdrowia.Co zawiera karta charakterystyki?.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

PIERWSZA POMOC Informacje ogólne : Choć na ogół nie jest konieczne żadne leczenie, należy uzyskać poradę lekarską.1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Płyn do dezynfekcji powierzchni 1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie określono 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 1.3.1Dystrybutor: AMTRA Sp.. substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.. Pobierz cały dokument denaturat.bhp.karta.charakterystyki.doc Rozmiar 104 KB: Fragment dokumentu: 1.. Informacje o substancji i mieszaninie niebezpiecznej, zagrożeniach, zasady bezpiecznego magazynowania, zasady postępowania z nimi oraz ich usuwania.. Etylowy alkohol 96% 7.. C12H8N2: fenoloftaleina : C20H14O4 : gliceryna : C3H8O3: glukoza : C6H12O6: izopropanol : C3H8O: kwas cytrynowy uwodn.. Numer telefonu alarmowego (52) 315 25 60 w godzinach 08.oo - 17.oo SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1.. Rozpuszcza si ę w wodzie.. Strona 1/4.. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Styrodur* 3035 CS 1265x615x100mm Zastosowanie: tłoczone płyty z materiałów spienialnych przeznaczone do ociepleń w budownictwie Firma / Producent: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Kontakt w języku polskim: BASF Polska Sp..

karty charakterystyki 1.4.Numer telefonu alarmowego 112 (czynny całą dobę)SEKCJA 1.

Postępowanie z substancją / preparatem i jej / jego magazynowanieKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. ( Dz. U. Nr 201, poz. 1674 ) Data ostatniej zmiany : 30.11.2007 Nazwa handlowa produktu : IZOPROPANOL 4.. Kamila Piasecka; 5 lat temu ; Przeglądów: Transkrypt.. Przybyła Adres Pawłówek 99 62-800 KALISZ, Polska Numer telefonu Numer faksu Internet E-mail ws.. Karta charakterystyki sds (ang. SDS Safety Data Sheet) jest podstawowym dokumentem, który dostarcza kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie na potrzeby kontroli chemikaliów na stanowisku pracy.. Nazwa i adres firmy: PPHU ProElite ul. Armii ludowej 65, 98-100 Łask Numer telefonu / faxu +48 43 671 23 85 / +48 43 671 23 85 Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Główny technolog, e-mail: 1.4.. Nazwa preparatu: denaturat moc 92 o - etanol skażony - spirytus skażony.KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. Numer telefonu alarmowego.. Kiedy wymagana jest karta charakterystyki?benzydyna, bhp karta charakterystyki substancji niebezpiecznej siarczan(vi) kobaltu(ii), bhp karta charakterystyki substancji niebezpiecznej denaturat, bhp karta charakterystyki substancji niebezpiecznej anilina, bhp karta charakterystyki substancji niebezpiecznej siarczek baru, bhp karta charakterystyki substancji niebezpiecznejKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w Sekcji 16 p..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Nazwa/imię i nazwisko ULPOL Sp.

Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są.1.3.. zm. DENATURAT ORYGINALNY 92% Data wydania: 20.07.2015 Aktualizacja: - Strona/stron: 3/12 Wydanie 1 Nazwa substancji niebezpiecznej: Aceton Zakres stężeń [%]: ≤2,5 Numer CAS: 67-64-1 Numer WE: 200-662-2 Numer indeksowy: 606-001-00-8KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ (MSDS) SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa Denaturat Numer katalogowy n/d Numer indeksu 603-002-00-5 Numer WE 200-578-6 Numer CAS 64-17-5 Stan skupienia produktu ciecz Wzór chemiczny C2H5OH Masa molowa 46,07 g/molKARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO (wg rozporządzenia MZiOS, Dz.U..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki DARCHEM COSMETICS Sp.

Dystrybutor: ZAKŁAD PRODUKCYJNY "DOREX" Spółka z o.o. 998 lub 112, lub .KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ Na podstawie Rozp.. Adres: 88-192 Piechcin Zalesie Barcińskie 29 Telefon: (0-52) 383-73-82 Fax.. Wybudowanie 1 88-300 Mogilno tel.. Karty takie powinny być opracowane zgodnie z ustalonym formatem.. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Potasu węglan bezwodny Nr katalogowy: czda-746570114; cz-746570421; gat S-746570720; cz. mb.-746570737; z o.o. Al .Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji: 2002-10-15 / 2008-06-01 1.. Skład / informacja o składnikach 2.1.. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa .. POCH S.A. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.. zm. DENATURAT D7 Data wydania: 17.02.2015 Aktualizacja: 20.07.2015 Strona/stron: 3/12 Wydanie 2 Nazwa substancji niebezpiecznej: Aceton Zakres stężeń [%]: ≤2,5 Numer CAS: 67-64-1 Numer WE: 200-662-2 Numer indeksowy: 606-001-00-8KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.. 1.3.2 Adres: ul. Schonów 3, 41-200 SosnowiecKarta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu .. READ Nazwa produktu: TROPHY* 840 EC Herbicide Dow AgroSciences Polska Data sp.. C6H8O7*H2O: kwas malonowy : C3H4O4: kwas siarkowy 1,5 mol/l: H2SO4 : kwas siarkowy 95%: H2SO4 : kwas solny 20%: HCl: kwa ny węglan sodu : NaHCO3: luminolDownload "KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO" Download Document.. Charakterystyka chemiczna Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych.denaturat: C2H6O (C2H5OH) dimetyloglioksym, odczynnik Czugajewa: C4H8N2O2: dwuchromian amonu (NH4)2Cr2O7: fenantrolina wsk.. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanejdenaturat, BHP KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ.. I (wskazanie zmian) niniejszej Karty Uniwersalny spirytusowy preparat do czyszczenia i mycia CAGROSEPT G3 koncentrat Data wydania Data aktualizacji Strona/stron 15.07.2004 r.KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH - DEFINICJA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt