Roczna ocena opisowa ucznia klasy 2

Pobierz

Dobry (4) - Uczeń ma poczucie rytmu, chętnie śpiewa, potrafi odczytać zapis nutowy.Opublikowano: 28 stycznia 2018 roku.. Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.. Bardzo dobry (5) - Prace plastyczne cechuje staranność i oryginalność wykonania.Przykladowa_Ocena_Opisowa_2.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_3.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_4.doc; Przykladowa_Ocena_Opisowa_5.doc; .. Tworzy ciekawe wypowiedzi ustne na różne tematy .. Nie potrzebuje motywowania do podjęcia aktywności fizycznej.Plik ocena opisowa na koniec roku do wklejenia do dziennika (klasa 2).doc na koncie użytkownika kisasik • folder Ocena opisowa • Data dodania: 20 cze 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.OCENA OPISOWA - KLASA I OCENA CELUJĄCA - UCZEŃ: Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje Próbuje używać znanych poleceń w codziennym życiu (na zajęciach języka angielskiego) Posługuje się poznanym słownictwem i dzieli się nowym zapamiętanym z filmów rysunkowych, programów lub gier komputerowych dla dzieciPrzygotowanie oceny opisowej w klasach I-III na koniec roku szkolnego jest prostsze, niż by się mogło wydawać..

Inf o postępach ucznia w nauce.docx.

Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie.. Celujący (6) - Prace plastyczne świadczą o talencie ucznia i wyróżniają się inwencją twórczą.. Oceny zachowania poszczególnych uczniów zatwierdza się na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.OCENA ŚRÓDROCZNA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAJĘĆ SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 20101 KL. I SPP MATEUSZ Jest bardzo aktywny i systematyczny, chętnie ćwiczy.. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność.. Ocenia bieżąca - podsumowanie informuje o postępach i poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia.. Poziom wysoki - uczeń ma bogaty zasób słownictwa .. Rozpoznaje otoczenie szkoły i pracujących z nią nauczycieli.Jan 27, 20215.. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Do wykonania każdego zadania przystępuje z zaangażowaniem.. (173670 hits) Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (168022 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (144263 hits) .Jun 8, 2020Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010 .. karty samoooceny dla uczniów po I semestrze dla kl. 1 -3.docx.. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.. Poziom: Klasa 1 Pobierz (92 kB) Liczba pobrań: 27598 Zaktualizowany: 2022-06-02 Podgląd: Nowa Era Sp.. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej..

Wskazuje mocne i słabe strony ucznia.

Są nimi: czytanie mówienie pisanie liczenie aktywność ruchowaRoczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zaj ęć edukacyjnych znajduje si ę w arkuszu ocen i na świadectwie.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.. 9.Dopiero roczna ocena w klasie trzeciej może, moim zdaniem, być podstawą do ewentualnych zbiorczych analiz.. Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty.. mamy taki zapis w statucie naszej szkoły.Celujący (6) - Uczeń jest uzdolniony muzycznie, czysto śpiewa, bezbłędnie odczytuje zapis nutowy .. Nie angażuje się w wykonywanie prac technicznych.. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu.. Jest ambitna, obowiązkowa i systematyczna.Formułowanie oceny opisowej ucznia nie jest czynnością łatwą.. Wyjątkiem jest religia/etyka, która zawiera oceny cyfrowe.. Ich odmienność polega na tym, że ocena za pierwszy semestr zawiera zalecenia dla ucznia, zaś w ocenie na koniec roku szkolnego już ich nie ma.Oceny opisowe upośledzenie umiarkowane z autyzmem, upośledzenie umiarkowane i mutyzm wybiórczy Załącznik nr 1 Ocena opisowa: Michalina, kl. IVb- uczennica upośledzona w stopniu umiarkowanym z autyzmemZachowanie: Uczennica miła i spokojna..

Jak szybko zrobić dyplom dla ucznia?

ocena opisowa.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Zachowanie Uczennica bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań.. Jest opiekuńczy,7.. .Rodzaje ocen: 1.. Zawsze przygotowany do lekcji, posiada czysty strój gimnastyczny.. Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady Uczeń bardzo dobry .odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.. Czyta teksty biegle , wyraziście , z ekspresją , w pełni je rozumie .Ocena roczna ucznia klasy 1, plik: ocena-roczna-ucznia-klasy-1.doc (application/msword) Elementarz odkrywców .. Bywa nadpobudliwa psychoruchowo.. kryteria oceniania klasa I - III.docx.. Koncentruje się na wykonywanym zadaniu, pracuje samodzielnie, szybko, starannie, zawsze kończy powierzone zadanie.. Jest pracowity i wytrwały w dążeniu do celów.. Przy ocenianiu wiedzy i umiejętności ucznia w formie opisowej brane są pod uwagę następujące obszary aktywności.. Dlatego też, wykorzystując nabyte już przeze mnie pewne doświadczenie w formułowaniu ocen opisowych, pragnę przedstawić propozycje jej formułowania.. Oto moje propozycje:OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady Uczennica przestrzega zasad kulturalnego zachowania.. Reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji.. Wystarczy przejść do widoku Wyboru wyrażeń oceny opisowej , wybrać umiejętności z poszczególnych obszarów oceniania oraz wskazać konkretne .Ocena opisowa zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Wzorowa Uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań, aktywnie uczestniczy w zajęciach..

W klasach I - III obowiązuje opisowa ocena śródroczna i roczna.

Sposoby oceniania: werbalny (pochwala, komentarz) pisemny (komentarz motywujący), informacja nad czym uczeń powinien pracować ocena opisowa ocena wyrażona stopniem 2.Ocena roczna ucznia klasy 3, plik: ocena-roczna-ucznia-klasy-3.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Elementarz odkrywcówPropozycje oceny opisowej na koniec roku szkolnego dla uczniów klasy 3 Uczniowie wyróżniający się w nauce: Dziewczynka Uczennica miła, pogodna i koleżeńska.. Uwzgl ędnia ona wkład pracy dziecka, efekt jaki ono osi ąga oraz jego mo Ŝliwo ści i poziom opanowania wiadomo ści i umiej ętno ści z zakresu wymaga ń okre ślonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu .Rok szkolny 2014/2015 Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim i niepełnosprawnością ruchową Justyna jest sympatyczną dziewczynką.. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność.. ocena opisowa kl. 3 do wykorzystania na świadectwo(1).doc.PRZYKŁADOWE POZIOMY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA KLASY DRUGIEJ .. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.. Po czwarte, w przypadku śródrocznej oceny opisowej, nie mamy ustawowego obowiązku informowania rodziców o przewidywanej ocenie np. negatywnej, chyba że UWAGA!. Jest pracowita i obowiązkowa, umie współdziałać w grupie.Niedostateczny (1) - Uczeń mimo pomocy nauczyciela nie pracuje według podanej instrukcji.. Bardzo dobry (5) - Uczeń wykazuje duże poczucie rytmu, chętnie śpiewa, bardzo dobrze odczytuje zapis nutowy.. Zna i stosuje w praktyce poznane części mowy i zasady ortograficzne .. Warunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną, jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie niezbędne.Redagując ocenę opisową, należy uwzględnić postępy w edukacji, postępy w rozwoju emocjonalno - społecznym i osobiste osiągnięcia ucznia.. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to dokument obowiązkowy w toku pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. Zdyscyplinowany, zna oraz stosuje zasady bezpieczeństwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt