Sprawozdanie z pracy świetlicy wnioski

Pobierz

poznawali tradycje i obrzędy narodowe.. Świetlica terapeutyczna w Kaliskach czynna była od 12.00 do 20.00 w poniedziałek, wtorek i piątek, a w Piecach w środę i czwartek w godzinach od 12.30 do 20.00.. ROK SZKOLNY 2018/2019.. Świetlica szkolna jest to miejsce, w którym dzieci spędzają czas przed jak i po zajęciach lekcyjnych.. • Dbać o dobrą współpracę z rodzicami.Sprawozdanie z pracy świetlicy dla klas 1-4 oraz klas 5-8 szkoły podstawowej i III gimnazjum w roku szkolnym 2018/19 szkolny konkurs plastyczny pod hasłem "Moja mała Ojczyzna", którego organizatorem była świetlica szkolna.Feb 7, 2021SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY W I PÓŁROCZUROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 85 uczniów, w tym 80 z klas I - III i 5 z klas starszych.. W trakcie postępowania administrator wskazał, że ujawnienie było konieczne do sporządzania arkusza organizacyjnego pracy .Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w stanie zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.. Opieka świetlicowa stanowi zadanie statutowe szkoły.. sierpień 2022; p w Ś c p s n « cze : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13Świetlica bierze udział w realizacji zadań wynikających z: Koncepcji pracy szkoły, w szczególności: Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, w tym: Świetlica uczestniczyła w organizowaniu: IV..

sprawozdanie z pracy Świetlicy szkolnej.

• Zwrócić rodzicom szczególną uwagę na to, by wychowawca świetlicy poinformowany był pisemnie o każdej zmianie sposobu odbioru dziecka ze świetlicy oraz o wszystkich osobach, które dziecko odbierają.May 6, 2021SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY I KIEROWNIKA ŚWIETLIC ZA ROK SZK.. Jana Łachuta w Ostr ężnicy Opiek ą świetlicow ą obj ętych zostało 27 uczniów (24 uczniów z klas I-III, 3 uczniów z klas IV-VI).Sprawozdanie półroczne z zajęć prowadzonych w Świetlicy Terapeutycznej.. Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. .. Wnioski do pracy w przyszłym roku szkolnym: • Dbać o dekorację i wystrój świetlicy.. Author: Alicja Grycz Created Date: 06/12/2017 02:56:00 Last modified by: Alicja Grycz .Sprawozdanie Prezesa UODO 2021 r. - wnioski dla oświaty.. 2017/18 szkoła podstawowa kl. I - VII; odziały gimnazjalne kl. II i III Kierownik świetlicy: Małgorzata Pietrzykowska - 12 godzin, wychowawca świetlicy-14 godzin.W pracy świetlicy dużą uwagę zwracano na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasadWychowankowie świetlicy wykonywali kartki okolicznościowe , tworzyli bransoletki, wykonywali dekoracje dostosowane do pory roku i świat, jak również recytowali wiersze , śpiewali piosenki..

Godziny pracy świetlicy: 3.

Wnioski do dalszej pracy: • Urozmaici ć ofert ę zaj ęć o wi ększ ą liczb ę zaj ęć sportowych z wykorzystaniem saliWdrażałam uczniów do przestrzegania regulaminu świetlicy i ujętych w nim zasad.. Pierwsza z opisywanych spraw, dotyczy ujawnienia na radzie pedagogicznej informacji, że pracownik jest członkiem związku zawodowego (ZSZZS.).. Podsumowując nadzór, należy odwołać się do planu przyjętego na dany rok szkolny, czyli uwzględnić wszystkie formy nadzoru.. Działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie .Sprawozdanie z przebiegu balu karnawałowego w świetlicy szkolnej Karnawał to czas zabaw, maskarad i wielkich balów.. Szkoła Przedszkole Plany nadzoru pedagogicznego 2022/2023 Wzory dokumentów kontrolnych 2022/2023 Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2021/2022SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. Uczniowie rozwijali logiczne myślenie poprzez m.in. uczestnictwo w grach logiczno-strategicznych np. sudoku, szachy.Wnioski do dalszej pracy: • Motywować uczniów mających trudności w nauce do systematycznego odrabiania prac domowych w świetlicy szkolnej w celu nadrobienia zaległości..

Nauczyciele świetlicy: 2.

PÓŁROCZE/ROK SZKOLNY.. klasy I-III.. Wnioski: Realizacja części zajęć profilaktycznych i .Godziny pracy poszczególnych dniach tygodnia każdego z nauczycieli: Ilość uczniów objętych opieką świetlicową: Ilość uczniów objętych dowozami: ( wszystkich) Ilość godzin opieki nad uczniami: Ilość uczniów objętych dożywianiem; Liczba dzieci / uczniów dziennie przychodząca do świetlicy (średnio) Nauczyciele często wprowadzali grupowe formy pracy na lekcjach przedmiotowych oraz na zajęciach pozalekcyjnych, włączali uczniów do prowadzenia uroczystości szkolnych, .. w Zespole Szkół Specjalnych im M. Konopnickiej w Kościanie Opieką świetlicową objętych zostało 17 uczniów .. WNIOSKI I REKOMENDACJE: W roku szkolnym 2015 / 2016 praca opiekuńczo - wychowawcza świetlicy przebiegała prawidłowo.. Rekomendacje (data) (podpis kierownika świetlicy) Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej 5SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY.. Natomiast informacje o działalności szkoły (placówki) powinny korespondować z planem pracy .Sprawozdanie z pracy opieku ńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w I okresie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im..

Wnioski do dalszej pracy: 2 .

Udało nam się przeprowadzić zaplanowane konkursy wewnątrzszkolne.Celem zajęć świetlicowych jest organizowanie opieki wychowawczej uczniom dojeżdżającym i miejscowym, którzy wyrażają potrzebę pozostania dłużej w szkole ze względu na pracę zawodową rodziców.. Jest to miejsce w którym dzieci uczą się, bawią i odpoczywają oraz zawierają nowe .Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego za I półrocze roku szkolnego 2021/2022.. W dni wolne od nauki (rekolekcje, ferie zimowe) placówka czynna była w godzinach od 9.00 do 17.00.ŚWIETLICA CZYNNA CODZIENNIE OD 7:00 DO 17:00.. Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy w stanie pandemii.. To radosny czas przepełniony muzyką i tańcem.. Starałam się wyrobić u dzieci nawyk utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie oraz dbałości o środowisko naturalne.. Do świetlicy zapisanych jest z klas I-III 107 uczniów, w tym miejscowych 37, z klas IV - VI 75 uczniów, w tym miejscowych 20.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Środowiskowej Świetlicy Opublikowano 18/02/2014 przez admin Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej RAZEM w Stemplewie przy Stowarzyszeniu Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich w roku 2013.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.. Ważnym elementem tego okresu są bale kostiumowe.. POTRZEBY ŚWIETLICY: WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: Podpis nauczyciela: data .. Zajęcia świetlicowe odbywały w godzinach 7.15 - 11.00. oraz od 13.00-14.15.sprawozdanie z pracy Świetlicy szkolnej.. Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone są zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo - wychowawczej.. Liczba uczniów objęta opieką świetlicową; .. Z obiadów korzysta 63 uczniów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt